Przychodnie lekarskie, szpitale oraz gabinety lekarskie muszą spełniać wymogi sanitarne dotyczące m.in. wyposażenia. Nowo tworzone muszą spełniać je w chwili rozpoczęcia działalności, te, które już funkcjonują, muszą je dostosować do końca 2016 r.

Wymogi sanitarne dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą określone zostały w rozporządzeniu ministra zdrowia z czerwca 2012 r. ws. szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

Rozporządzenie dotyczy przychodni lekarskich, szpitali oraz gabinetów lekarskich. Nie dotyczy zaś laboratoriów diagnostycznych, zakładów badań diagnostycznych oraz zakładów lecznictwa uzdrowiskowego, które podlegają odrębnym przepisom.

Jakie wymogi zawiera obowiązujące rozporządzenie

W myśl przepisów, pomieszczenia przychodni lekarskich, szpitali oraz gabinetów lekarskich lokalizuje się w samodzielnym budynku albo w zespole budynków.

Jest to tylko część artykułu, zobacz całość na ŚwiatPrzychodni.pl