Każdy pacjent w Polsce ma szereg praw m.in. do świadczeń zdrowotnych, ale też do informacji na temat stanu zdrowia i wyboru możliwych w jego przypadku metod leczenia.

Kwestie te reguluje ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z 2008 r., Konstytucja RP oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz o działalności leczniczej.

Jeśli pacjent uzna, że jego prawa nie są przestrzegane może złożyć skargę dotyczącą udzielania świadczeń zdrowotnych w ramach Funduszu w centrali oraz oddziałach NFZ.

Skargi na niezadowalający sposób realizacji jego praw do ochrony zdrowia pacjent może zgłosić do biura Rzecznika Praw Pacjenta, Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Izby Lekarskiej, Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych.

Jest to tylko część artykułu, zobacz całość na ŚwiatPrzychodni.pl